Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en verkopen tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk werden uitgesloten.
  Eventuele aankoopvoorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
 2. Offertes zijn steeds vrijblijvend.
 3. Een bestelling dient steeds schriftelijk te gebeuren. Geen enkele bestelling mag als definitief beschouwd worden, alvorens de schriftelijke bevestiging en ondertekening door een daartoe gemachtigde persoon aangesteld door de verkoper.
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.
 5. Na vertrek van de goederen uit de plaats aangeduid door de verkoper, wordt de levering beschouwd als afgehandeld, ontvangen en goedgekeurd. De goederen worden vervoerd op risico van de koper.
 6. Zichtbare gebreken aan de goederen moeten schriftelijk worden ingediend en dienen de verkoper binnen de 24 uur te bereiken na de levering bij de klant. In geval van onzichtbare gebreken, dient de klacht ons schriftelijk te bereiken niet later dan 8 (acht) dagen nadat het gebrek werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld. In elk geval is de verkoper slechts verantwoordelijk voor verborgen gebreken voor een periode van 8 (acht) dagen na de levering bij de klant. De klacht moet een beschrijving bevatten van het veronderstelde gebrek. Wanneer de goederen gebreken vertonen, en een daarop gebaseerde eis wordt ingediend bij de verkoper, dan kan de verkoper naar eigen inzicht en binnen een redelijke termijn ofwel de goederen ver-vangen ofwel de koper een in verhouding tot het gebrek staande korting op de aankoopprijs geven, waarna de rechtzetting van het gebrek als definitief zal gelden. Met uitzondering van het hierboven bepaalde aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid voor gebreken en de koper kan in geval van gebreken geen rechten doen gelden aan de hierboven genoemde.
 7. Monsters gelden als ongebonden typemonsters. Analyseresultaten zijn slechts benaderend, alsook de maximum- en minimumgrenzen.
 8. De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen in verschillende keren te leveren.
 9. In geval van doorverkoop is de verkoper alleen gebonden ten opzichte van de koper.
 10. Factuurbedragen worden in principe vermeld in EURO. Factuurbedragen in vreemde munten (niet EURO) zijn te betalen aan de vigerende koers op factuurdatum. Betaling dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, te geschieden door storting binnen 30 dagen na factuurdatum op een door de verkoper aan te wijzen rekeningnummer. Compensatie met al dan niet terechte vorderingen of facturen van de koper is niet toegestaan.
 11. Bij laattijdige betaling rekent de verkoper intresten aan berekend op basis van de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar (“de referentie-interestvoet”), vermeerderd met ten minste 7 procentpunten (“de marge”). Voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de verkoper een forfaitaire schadevergoeding te vragen ten belope van 10 % op het factuurbedrag met een minimum 25 EURO.
 12. Het trekken en/of aanvragen van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden.
 13. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 14. Bij gebrek aan volledige betaling van de prijs van de verkochte goederen op de vervaldag, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de verkoper op schadevergoeding en intresten.
 15. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt de verkoper het volledige eigendomsrecht op de goederen die onder de onderhavige voorwaarden worden geleverd, en gaat het eigendomsrecht op de goederen niet over op de koper. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De koper verbindt er zicht toe om deze ver-koopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.
 16. Onverminderd andere bepalingen in specifieke overeenkomsten, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 17. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, staking, oproer, weersomstandig-heid, brand of diefstal). De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling of verkoop geheel of gedeeltelijk te annuleren, tenzij in een specifieke overeenkomst uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 18. Op alle offertes en verkopen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil betreffende of in direct of indirect verband met een offerte op verkoop zal beslecht worden door de rechtbanken van Kortrijk, tenzij dit in een specifieke overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald.